Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní školka

Provoz a ceny

V tomto článku jsou uvedeny základní informace. Odlišnosti v provozu lesních tříd na Velíkové a v Jaroslavicích jsou uvedeny v podzáložkách.

Kapacita klubu: 15 dětí

Pedagogové: 2 pedagogové na skupinu (více o pedagogickém týmu zde)

Otevírací doba: 7:00 - 15:30 (16:00)

Ceny pravidelné docházky :

  Celodenní pobyt 7:00 - 16:00
5 dní v týdnu 5 000 Kč / měsíc
4dny v týdnu 4 400 Kč / měsíc
3 dny v týdnu 3 600 Kč / měsíc
2 dny v týdnu 2 800 Kč / měsíc
1 den v týdnu 2 000 Kč / měsíc


Ceny nepravidelné docházky:
Umožňujeme také jednorázové nepravidelné návštěvy. Pro děti přihlášené k pravidelné docházce je cena za den mimo jejich pravidelnou docházku 330 Kč/den. Pro děti nepřihlášené k pravidelné docházce činí cena 350 Kč/den.


Školné je třeba uhradit vždy do 3. dne v měsíci převodem na na účet 2900396716/2010.

V cenách docházky není zahrnuto stravné, doprava a vstupné na kulturní akce, výlety.

 

Stravování

Cena za celodenní stravné je 60 Kč, v této ceně je polévka, hlavní jídlo,  odpolední svačinka. Do lesa si nosí děti vlastní dopolední svačinku a pití v lahvičce (v zimě teplé).

V prostorách školky je pitný režim zajištěn – možnost doplnění tekutin do vlastní lahve.

Program

Většina programu probíhá venku, dopolední v lese a vzdálenějším okolí, odpolední v okolí zázemí, případně v zázemí. Pedagogové s sebou do lesa nosí lékárničku, mobilní telefon, ručník, pitnou vodu.

Účast rodiče při programu je možná po dohodě s pedagogem a za dodržování domluvených pravidel.

Režim dne

7:00– 8:15– předávání dětí

8:15– 8:30 – zahajovací rituál: přivítání se skřítkem, ranní písnička

8:30 – 11:00 – dopolední program venku se svačinou, řízenými aktivitami i volným programem      

11:00 – 11:30 – odchod do zázemí na oběd

11:30 – 12:00 – příchod, příprava na oběd, ukončení půldenní docházky

12:00 – 12:30 – oběd

12:30 – 12:45 – úklid po obědě

12:45 – 14:15 – odpočinek po obědě

14:15 – 14:45 – odpolední svačinka

14:45 – 16:00– volná hra v zázemí a na zahradě před zázemím 

15:00 - 16:00 - předávání dětí

Provozní a hygienické podmínky

Na venkovní program nosí pedagogové pitnou vodu, ručník a desinfekční prostředek k mytí rukou, lékárničku.

 Vzhledem k tomu, že na lesní mateřské školky prozatím není možno dostat státní příspěvek, je provoz klubu plně hrazen z příspěvků rodičů.

V ceně je zahrnuto: nájem ochranného zázemí , pojištění, vybavení pro provoz ochranného zázemí, spotřební i nespotřební materiál pro rozvojové aktivity, pitný režim (neustálá možnost doplnění tekutin do vlastní lahve), mzda pedagogů.

 
Přijímání dětí

 1. Do lesní mateřské školky Na Pasece (dále jen „LMŠ“) jsou přijímány zpravidla děti od 3 – 6 let (o výjimce rozhodne pedagog).
 2. Přednostně jsou přijímány děti ke celotýdennímu pobytu, ostatní pak dle volné kapacity a po dohodě s pedagogem.
 3. Děti lze do LMŠ přijímat v době řádného zápisu, dále pak jsou děti přijímány v průběhu školního roku, umožňuje-li to kapacita.
 4. Na přijetí dítěte do LMŠ není nárok. O přijetí dětí rozhoduje pedagog na základě písemné přihlášky. Přijetí dítěte závisí od zvládnutí základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Při rozhodování o přijetí je dále zohledňován:
  • požadovaný termín nástupu a model docházky
  • zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami
  • sourozenci dětí navštěvujících LMŠ mají přednost
  • datum podání přihlášky
 5. Pokud zájem rodičů přesahuje kapacity, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí.
 6. Rozhodnutí o přijetí (případně o  zařazení dítěte na čekací listinu) včetně termínu nástupu daného dítěte do LMŠ, je zákonnému zástupci sděleno písemně do 14 dní od doručení Přihlášky do lesní školky na Pasece.
 7. Rozhodnutí o přijetí je platné až poté, co rodiče a zřizovatel uzavřou Dohodu o docházce dítěte do lesní mateřské školky Na Pasece. Součástí Dohody je Provozní řád a Informace o zdravotním stavu dítěte.
 8. Před nástupem dítěte do školky jsou rodiče seznámeni s provozním řádem LMŠ, výchovnou koncepcí a průběhem školního roku.

Předávání dítěte

Místem předání i vyzvednutí je zahrada u zázemí LMŠ na Velíkové nebo v Jaroslavicích, zastávka MHD Cigánov ve Zlíně. V případě výletů apod. jsou rodiče o místě schůzky informováni předem. Dítě je předáváno ve vhodném oblečením vzhledem k počasí a v dobrém zdravotním stavu. Je vhodné sdělit pedagogům důležité okolnosti, které by mohly dítě ovlivnit (dítě je po nemoci, závažná událost v rodině). Pokud pedagog usoudí, že dítě není vpořádku, má právo odmítnout nástup dítěte do klubu. Dítě předává i vyzvedává předem domluvená osoba, o které lektora písemně informuje zákonný zástupce dítěte.

Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v určenou dobu, aby nedocházelo k narušování programu.

Omlouvání a nahrazování

Dítě je možno řádně omluvit nejpozději den dopředu před předpokládanou nepřítomností, v akutním případě (zhoršení přes noc) do 8 hod. daného dne – prosíme rodiče, aby tuto možnost využívali opravdu jen v akutním případě.

Vzhledem k zachování provozuschopnosti klubu není možné vracet peníze za promeškané dny. V případě delší nemoci je možná individuální domluva.

Ukončení docházky dítěte do klubu je třeba nahlásit měsíc dopředu před ukončením docházky, po tuto dobu rodič platí školné.