Možnost předání dětí ve Zlíně
zastávka Cigánov

ráno 7:30 - 7:45
odpoledne 16:10

Lesní komunitní škola

Pedagogický koncept

“Jdeme na to od lesa.”

Příroda je rovnocenným vyučovacím prostředím. Budujeme zahradu jako místo pro pozorování zákonů přírody a koloběhu roku, vidíme na ní plody svojí práce. Nebojíme se vystoupit z pohodlí do diskomfortu.

Koloběh roku.

Jsme součástí koloběhu roku v přírodním cyklu i tradicích a zvycích společnosti. Dbáme na denní rituály jako jsou např. ranní a odpolední kruhy nebo oslavy narozenin.

Přirozenost a radost z učení.

Podporujeme přirozenou zvídavost a radost z učení. Učíme se pro život na smysluplných projektech, prožitkem a ve hře. Snažíme se o zachování jedinečnosti každé bytosti.

Mezioborovost ve výuce.

Propojujeme výuku mezi obory, učíme se v projektech, vidět souvislosti a rozvíjet kritické myšlení.

Učení pro hlavu, ruce i srdce.

Naším cílem není jen nabývat vědomosti, ale především kvality “člověčenství”. Nejsme školou se specifickým zaměřením, dbáme na všestranný rozvoj všech odvětví včetně manuálních dovedností a zapojení všech smyslů. Zapojujeme se do praktického života a chodu školy.

Třídní společenství.

Učíme se v malém kolektivu dětí, kde je dostatek prostoru pro spolupráci i řešení vzniklých problémů. Pracujeme v homogenních i heterogenních skupinkách (tedy ve skupinkách dětí stejného i rozdílného věku), ve kterých se můžeme navzájem obohacovat. Ve vyučování je dostatek prostoru pro samostatnou individuální práci i spolupráci.

Komunikace a respekt.

K rozvoji komunikace nám slouží komunitní kruhy jako místo pro společné sdílení, naladění se a podporu a bezpečný prostor k řešení problémových situací. Stavíme na vzájemné důvěře a vlastním podílu odpovědnosti za své vztahy. Samozřejmostí je respektující přístup a nesoutěživé prostředí.

Specifika vyučování.

Výuka hlavních předmětů probíhá v rámci epoch, kdy se 2-3 týdny probírá jeden z předmětů. Nástrojem grafomotorického rozvoje je “kreslení forem”. Používáme praktické a názorné pomůcky. Pracujeme s chybou jako nástrojem růstu.

Hodnocení.

Podílíme se na hodnocení sebe sama. Neznámkujeme. Jsme vedeni k odpovědnosti za vlastní proces učení.

Ekologie a zdravé stravování.

Zajímáme se o ekologický a trvale udržitelný způsob života, dbáme zásad zdravého životního stylu a stravování.